وبلاگ نمایندگی آزادی این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آزادی بهره برداری نمایید. http://azadic60.mihanblog.com 2020-02-18T00:48:16+01:00 text/html 2020-02-17T17:23:17+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی راهنما مانند نور شمع است و رهجو بازتابی از نور شمع http://azadic60.mihanblog.com/post/1289 <div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نهمین جلسه از دوره نوزدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران شعبه آزادی با استادی مسافر مرتضی و نگهبانی مسافر یونس و دبیری مسافر احمد با دستور جلسه</font><font size="3" face="Mihan-Koodak">《 وظایف راهنما و رهجو 》</font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یکشنبه 27 بهمن ماه 1398 ساعت:17 شروع به کار کرد.</font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/6582/M/t1.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2020-02-16T06:43:16+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی دلنوشته ای از مسافر مصطفی http://azadic60.mihanblog.com/post/1288 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/6582/کنگره/Mo.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">مشکلات زندگى نمی آیند كه نابودت كنند ، می آیند كه به تو کمک كنند تا پتانسیل هاى نهفته ات را بشناسى</font></div></div><div style="text-align: center;"></div></div> text/html 2020-02-15T12:18:06+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وظایف راهنما و رهجو http://azadic60.mihanblog.com/post/1287 <p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; line-height: 18px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="3">جلسه ششم، از دوره شصت و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی ، با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو در تاریخ 98/11/23، راس ساعت 9 آغاز به کار نمود.</font></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/dedqw.jpg" style="border: none; width: 600px; height: 337px;"></span></span></p><p style="font-family: Ftahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="line-height: normal;"><font size="3">اگر ما یک جایی موفق هستیم و از ما به نیکی یاد می کنند، باید باعث پیشرفت ما شود، نه باعث پس رفت ما. راهنما باید از شاگردش تکلیف بخواهد، باید دلسوزش باشد، باید عاشق رهایی شاگردش باشد</font></span></p> text/html 2020-02-15T10:02:48+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی وادی ششم آگاهی وشناخت به صداهای درون ورسیدن به‌فرمان عقل http://azadic60.mihanblog.com/post/1285 <font size="3"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چهاردهمین جلسه از دوه هفدهم از کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران نمایندگی آزادی ویره با استادی مسافرفرشید و با نگهبانی مسافر علی اصغر و با دبیری مسافر صفی الله با دستور جلسه</font><font face="Mihan-Koodak">《وادی ششم و تاثیر آن بر روی من‌》 و تولد سومین سال رهایی مسافر خیرالله </font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پنجشنبه 24 بهمن‌ ماه ساعت 17: آغاز به کار کرد. </font></font><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img src="https://up.c60.ir/repository/6582/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87/K1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2020-02-13T11:26:32+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ، وادی ششم‌ http://azadic60.mihanblog.com/post/1282 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">نهمین جلسه از دوره شانزدهم &nbsp;سری کارگاه</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران نمایندگی آزادی با استادی مسافر علی اکبر ،نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر رضا با دستور جلسه</span><span style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Koodak" style="direction: rtl;">《 وادی ششم و تاثیرآن بر روی من 》</font></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سه شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 17: آغاز به کار کرد.</span></div> <div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/6582/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87/ali1.jpg" alt=""></div> </div> text/html 2020-02-10T20:24:01+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی وادی ششم بهترین راه برای رسیدن به فرمان عقل http://azadic60.mihanblog.com/post/1281 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شتمین جلسه از دوره نوزدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران شعبه آزادی با استادی مسافر امیر و نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر یونس بادستور جلسه وادی ششم و تاثیر آن بر روی من در روز یکشنبه 20 بهمن ماه 1398 &nbsp;ساعت 17: شروع به کار کرد.</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/6582/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87/a1.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-02-09T19:03:14+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی آرامش و حال خوش در راستای خدمت به خلق http://azadic60.mihanblog.com/post/1279 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">(گزارش تصویری )</font></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;بیستمین جلسه باز مرزبانی دوره چهارم شعبه آزادی ویره با استادی&nbsp;&nbsp;مسافر فرشید و با نگهبانی ایجنت محترم‌ مسافر امیر خرمشاهی و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه دیکتاتور کوچلو و مسائل جاری شعبه، یکشنبه 20 بهمن 1398&nbsp;ساعت&nbsp;15: آغاز به کار کرد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/6582/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87/f1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 26.3999996185303px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ا</font><font size="2" face="Mihan-Yekan">ی قوم به حج رفته کجایید کجایید &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="line-height: 26.3999996185303px;">معشوق همین جاست بیایید بیایید</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 26.3999996185303px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 26.3999996185303px;">&nbsp;معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="line-height: 26.3999996185303px;">در بادیه سرگشته شما در چه هوایید</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 26.3999996185303px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 26.3999996185303px;">گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="line-height: 26.3999996185303px;">هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 26.3999996185303px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 26.3999996185303px;">ده بار از آن راه بدان خانه برفتید &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="line-height: 26.3999996185303px;">یک بار از این خانه بر این بام برآیید</span></font></p></div></div></div> text/html 2020-02-07T20:52:56+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی تولدها شبیه هم هستند اما در جزئیات تفاوتهای عظیمی دارند http://azadic60.mihanblog.com/post/1277 <div style="text-align: justify;"><div><span style="font-size: medium;">سیزدهمین جلسه از دور هفدهم کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران نمایندگی آزادی با استادی مسافر محسن و با نگهبانی مسافر علی اصغر و دبیری مسافر صفی الله با دستور جلسه</span><b style="font-size: medium;">《 OT&nbsp;<font face="Mihan-Koodak">》و تولد سومین سال رهای مسافر اصغر</font></b><span style="font-size: medium;">پنجشنبه 17 بهمن ماه 1398 ساعت 17: آغاز به کار کرد.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/6582/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87/as.jpg" alt=""></div><div><span style="font-size: medium; text-align: start;"><br></span></div><div><span style="font-size: medium; text-align: start;">اگر ما در مورد آسمان صحبت می کنیم نگاهمان‌ به بالا است و حلقه های دیگر را نگاه می کنیم به صور پنهان نخواهی رسید مگر اینکه به صور آشکار رسیده باشی </span><span style="font-size: medium; text-align: start;">سفر اولی ها نمیدانند بالانس کالبد یعنی چه و اصلا شربت OT روی سیستم ایکسش چه کاری را انجام می دهد</span><span style="font-size: medium; text-align: start;">&nbsp;</span><span style="font-size: medium; text-align: start;">&nbsp;روان به تعادل نمیرسد مگر اینکه این کالبد مادی به تعادل رسیده باشد &nbsp;کسی که سیستم ایکسش مریض باشد در خواب کجا است&nbsp;</span><span style="font-size: medium; text-align: start;">سرحوض کوثر ؟ یا هیولاها &nbsp;دنبالش می کنند، دروازه نفس اول به روی جسم باز میشود، جناب مهندس میگوید ما شما را درمان نمی کنیم سلولهای شما را درمان می کنیم و نفس شما را تربیت&nbsp;</span></div></div> text/html 2020-02-05T18:23:28+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی شربت OT نوش داروی برای باسازی سلول های عصبی http://azadic60.mihanblog.com/post/1276 <div style="text-align: justify;"><font size="3">هشتمین جلسه از دوره شانزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران نمایندگی آزادی، با استادی مسافر فرشاد و نگهبانی مسافر مصطفی و دبیری مسافر داوود با دستور جلسه《 Ot》 سه شنبه 15 بهمن ماه 1398 ساعت 17: آغاز به کار کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/6582/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87/t1%20%281%29.jpg" alt=""></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div> text/html 2020-02-05T15:40:20+01:00 azadic60.mihanblog.com وبلاگ نمایندگی آزادی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وادی ششم http://azadic60.mihanblog.com/post/1275 <p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه ششم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه «<span dir="LTR">وادی ششم</span>»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 ساعت 8:30 آغاز به کار کرد.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 18px; text-align: center;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/124545145654(1).jpg" style="border: none; width: 600px; height: 337px;"></p>